Privacy statement Administratiekantoor Boekjewinst.nl BV

Administratiekantoor Boekjewinst.nl BV, gevestigd aan Computerweg 22 3542 DR Utrecht Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.boekjewinst.nl Computerweg 22 3542 DR Utrecht Nederland 030 – 303 13 83
T.G. Brink is de Functionaris Gegevensbescherming van Administratiekantoor Boekjewinst.nl BV Hij/zij is te bereiken via info@boekjewinst.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Administratiekantoor Boekjewinst.nl BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Administratiekantoor Boekjewinst.nl BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– burgerservicenummer (BSN)
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar welke nodig zijn voor de belastingaangifte dan wel voor de belastingaangifte van de betreffende fiscaal betrokkenen zoals in de meeste gevallen de ouders.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Administratiekantoor Boekjewinst.nl BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Administratiekantoor Boekjewinst.nl BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangiftes, verwerking van de boekhouding, financiële overzichten en opstellen en indienen van de jaarrekening alsmede de publicatiestukken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Administratiekantoor Boekjewinst.nl BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende

Categorie Bewaartermijn Reden
Personalia 7 jaar Wettelijke bewaarplicht
Verwerkte administratie 7 jaar Wettelijke bewaarplicht
Fiscale gegevens 7 jaar Wettelijke bewaarplicht

Indien opdrachtgever expliciet vermeld zelf aan de bewaarplicht te willen voldoen en ons verzoekt de informatie over te dragen en daarna te verwijden is dat mogelijk. Wel dient de opdrachtgever er volledig van bewust te zijn dat hij/zij zelf verantwoordelijk is voor de bewaarplicht jegens de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Administratiekantoor Boekjewinst.nl BV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Administratiekantoor Boekjewinst.nl BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Administratiekantoor Boekjewinst.nl BV uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
Categorie Derden Reden
Belastingdienst Nodig voor uitvoering werkzaamheden of om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.
Soleil Solutions Wij huren personeel in van Soleil Solutions gevestigd aan de computerweg 22, 3542 DR te Utrecht. Administratiekantoor Boekjewinst.nl BV heeft een bewerkersovereenkomst met Soleil Solutions zodat uw gegevens en privacy gewaarborgd blijven.
Exact Online Wij maken gebruik van de software van Exact Online. Wij gebruiken deze software om de boekhouding in te kunnen voeren.
Fiscaal gemak Unit4 Wij maken gebruik van deze software om fiscale aangiftes op te stellen en in te dienen.
Infine Wij maken gebruik van deze software om jaarrekeningen te genereren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Administratiekantoor Boekjewinst.nl BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Administratiekantoor Boekjewinst.nl BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@boekjewinst.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Administratiekantoor Boekjewinst.nl BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Administratiekantoor Boekjewinst.nl BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wij vragen u dan ook om altijd uw gegevens te versturen naar uw persoonlijke digitale brievenbus of via de exact online app te uploaden. Hierdoor komen de gegevens direct in een beveiligde omgeving terecht op de juist plek.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@boekjewinst.nl